הגדרות כלליות כניסה למערכת

זכויות וחובות התלמיד

א.    זכויות התלמיד בבית-הספר

לתלמיד בבית-הספר יש הזכות לחופש ביטוי, לפרטיות, לקבלת מידע ולכבוד עפ"י אמנת זכויות הילד של האו"ם אשר אושרה בישראל (1991) וחוק זכויות התלמיד התשס"א – 2000.

צוות בית-הספר המורים והעובדים מחוייב במימוש זכויות אלה.

 1. כל תלמיד/ה רשאי להתבטא בעל-פה ובכתב בכל תחומי החיים, ובכלל זה בנושאים השנויים במחלוקת, כל עוד אין בדברים שום פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו.
 2. לכל תלמיד/ה בבית-הספר הזכות להביע עמדה, לבקר ולהציע הצעות לשיפורים בנושאים הנוגעים לאורח החיים בבית-הספר.
 3. מועצת התלמידים היא גוף מייצג של חברת התלמידים בבית-הספר. חבריה נבחרים בתחילת שנה"ל.
 4. אחת ממטרותיה של מועצת התלמידים היא להגן על זכויות התלמידים.
 5. יש להקפיד על כינוסה של מועצת התלמידים ולאפשר לה ביטוי בהתאם לכללים ולנוהלי בית-ספר.
 6. כל תלמיד/ה במסגרת בית-ספר זכאי לכיבוד פרטיותו, רגשותיו, רכושו והישגיו.
 7. לא יעשה/תעשה תלמיד/ה, מורה, הורה או כל אחד אחר שימוש לרעה במידע על אחרים הנמצא ברשותו ולא ימסור מידע עליהם בניגוד לרצונם.
 8. רישומים ומידע שנאספו לגבי התלמיד/ה בבית-הספר כגון אלפונים ופרטים אישיים, מידע בתיק אישי, תוצאות מבחני אבחון, תיק רפואי וכדומה, יישארו חסויים ויועברו אך ורק לגורמים המוסמכים לכך בלבד, וזאת על-פי הנחיות משרד החינוך והרשויות המוסמכות, על-פי החוק ולאחר אישור מנהלת בית-הספר.
 9. זכותו/ה של התלמיד/ה והוריו/ה לקבל מידע שוטף ומעודכן על תפקוד התלמיד/ה בבית-ספר.
 10. זכותו של התלמיד לקבל דיווח על הערכת השגיו, תפקודו והתנהגותו ובכלל זה לדעת מראש את ציוניו והערכתו לתעודה ולאפשר לו לערער בכתב.

ב.     כללי התנהגות בבית הספר

התנהגות התלמידים בבית הספר ומחוצה לו תהא מתוך כבוד והתחשבות בזולת ולפי כללי אזרחות טובה.
התלמיד מייצג את בית הספר גם מחוץ לכתליו ועליו להתנהג  באופן שיכבד אותו ואת בית הספר.

קיימת הקפדה מרבית על כללי המשמעת ועל התנהגות נאותה במהלך השיעור, בהפסקות ובפעילות חוץ

בית-ספרית. תלמיד המפר כללים אלו, ינקטו נגדו צעדים משמעתיים ויורד לו ציון בהתנהגות.

בתעודת בית-הספר מופיע ציון התנהגות ליד כל אחד ממקצועות הלימוד, וכן ציון התנהגות כללי.

ג. תקנון ההופעה לבית הספר

תקנון ההופעה לביה"ס גובש בתהליך לו היו שותפים באורח דמוקרטי תלמידים, הורים ומורים.

בחטיבה נהוגה תלבושת אחידה כמפורט בהמשך.

על התלמידים להופיע בתלבושת האחידה בכל פעילות מטעם ביה"ס, בכל עונות השנה.

הופעה לא נאותה – תלמיד שייפר כללי תקנון ההופעה לבית-הספר יירשם במערכת המשוב. תלמיד שימצא בביה"ס ללא תלבושת אחידה ישא באמצעים משמעתיים.

 1. חולצות ומכנסיים

על התלמידים להופיע בחולצות T חלקות מוטבעות בסמל ביה"ס במהלך כל שנת הלימודים.

בעונת החורף יש להגיע בחולצה עם סמל בית הספר וסווטשרט בצבע חלק.  

יש לרכוש חולצות ספורט (T) ללא מחשופים ובאורך מלא.

לטקסים ואירועים בית-ספרים יש להגיע בחולצה לבנה.

חל איסור על הופעה במכנסים שקופים.

אין להופיע במכנסיים קצרים. אורך מכנס יהיה מגובה הברך.

אין להופיע בתלבושת גזורה או קרועה (גם לא קרעים אופנתיים).

תלבושת לשעורי חינוך-גופני : – מכנסי התעמלות שחורים, כחולים או אפורים

– חולצה בצבע אדום שעליה מוטבע סמל החטיבה
– כובע – בעונת הקיץ

2. תספורת / תסרוקת

 • × בשעורי חינוך-גופני – בעלי שיער ארוך חייבים לאסוף שערם בהתאם להנחיות המורים.
 • × אביזרים כמו: כובע/מטפחת – מותרים אלא אם כן מבקש המורה בשיעור להסירם.
 • × חל איסור על קרחות, סמלים, סימנים וצבע חריג.

3. תכשיטים ואיפור

 • × העגילים יופיעו על האוזניים בלבד. חל איסור על נזמים ואביזרי פירסינג למיניהם ולא יותר
  להסתירם באמצעים שונים כגון פלסטרים.
 • × אורך העגילים לא יעלה על 1 ס"מ וזאת, מסיבות בטיחותיות.
 • × איפור – מותר איפור עדין וצנוע בצבעים בהירים בלבד. כל איפור חריג יטופל כאירוע

משמעתי לכל דבר.

4. הנעלה

 • × אין להופיע לבית הספר בקבקבים מסוגים שונים, בנעלים ובסנדלים שאין להם סגירה מאחור מסיבות בטיחותיות.
 • × אין להופיע לבית הספר בנעליים בעלות עקבים ופלטפורמות, מסיבות בטיחותיות.

ד. התנהגות בשיעורים ומשמעת

כדי שתתקיים אווירת לימודים נעימה על המורים והתלמידים להקפיד על קיום הכללים הבאים:

 • בהשמע הצלצול על התלמידים לחכות למורה בכיתה. במקרה של אי הגעת המורה, כעבור 5 דקות של איחור, יודיע תורן הכיתה בלבד לסגן המנהלת או למזכירות.
 • עם כניסת המורה לכתה יכבדו התלמידים את המורה בעמידה במקום בדממה ובהוראת המורה יישבו במקומותיהם. התלמידים יכבדו את כניסת מנהלת החטיבה לכתה בעמידה במקום בדממה ובהוראתה יישבו במקומותיהם.
 • עם תחילת השיעור על התלמידים להכין עצמם לשיעור (ספרים וכלי כתיבה על השולחן).
 • במהלך השיעור יש להקפיד על התנהגות נאותה, להישמע להוראות המורה, לשבת בצורה נאה, לפנות ולדבר עם קבלת רשות ובנימוס ולא לקום מהמקום ללא רשות.
 • יציאה מהשיעור תעשה רק באישור ובידיעת המורה המלמד. תלמיד המאחר לשיעור, או נעדר משיעור ללא רשות וללא ידיעת המורה המלמד יחשב כמפר כללי ביקור סדיר ויירשם.
 • בשיעורים המתקיימים בחדרים מיוחדים כגון: חדר אומנות, חדרי מחשב, חדרי מעבדות, מקלט חינוך גופני, אולם ספורט, וכדומה, יש להקפיד על התנהגות בהתאם להוראות ולהנחיות המיוחדות לחדר זה ואשר ימסרו לתלמידים בתחילת השנה.
 • הצלצולים נועדו לתלמידים ולמורים כאחד. יש להקפיד להתחיל שיעור ולסיימו בזמן, בהתאם למסגרת זמן השיעור.
 • תחילת השיעור – בטרם יחל השיעור על המורה לוודא כי הכיתה נקייה, הציוד תקין וכי התלמידים לבושים בתלבושת אחידה.
 • איחורים – תלמיד שיאחר לשיעור מסיבה לא מוצדקת, יירשם על אחור ביומן המורה ובמערכת ה"משוב".

קיימת הקפדה מירבית על כללי המשמעת ועל התנהגות נאותה במהלך השיעור, בהפסקות ובפעילות חוץ בית-ספרית. תלמיד המפר כללים אלו, ינקטו כנגדו צעדים משמעתיים ויורד לו ציון בהתנהגות.

 • מומלץ לא להביא לביה"ס כסף וחפצים יקרי-ערך (אין אנו יכולים להיות אחראים על-כך) לרבות אופניים, כדורים, משחקי מחשב ומכשירי טלפון ניידים.
 • תלמידים המגיעים באופניים לביה"ס יקשרו אותם במתקן המיועד לכך ליד השומר. אין להוציא/לקחת חלקים מן האופניים. האחריות על האופניים חלה על הורי התלמיד.
 • אין להגיע לביה"ס עם אופניים חשמליים / הוברבורד / קורקינט ממונע.
 • ציוד יקר שיובא לביה"ס נמצא באחריותו הבלעדית של התלמיד.
 • כל התלמידים יקחו חלק בתורנות: כיתתית, שכבתית ובית-ספרית כחלק מחינוך לאחריות ושותפות.
 • יש לשמור על כל הציוד הפרטי והציבורי הנמצא בשטח ביה"ס, בכתות, בחדרי -מקצוע, בפרוזדורים ובחצר. הורי תלמיד שיגרום נזק לרכוש יידרשו לשאת בהוצאות הנזק.
 • על בעיות בריאות יש לדווח למחנך/ת הכיתה ו/או ליועצת השכבה.
 • על בעיות אישיות, משפחתיות או כלכליות יש לדווח ליועצת השכבה.
 • בשל חיסורי מורים אנו נאלצים לעיתים לשחרר את התלמידים מוקדם יותר. ההורים מתבקשים להיערך כך שלילדם יימצא סידור מתאים. בכל מקרה, אף פעם לא נשחרר לפני השעה 12:05.
 • בביה"ס מותקנת מערכת של טלויזיה במעגל סגור למען בטחון התלמידים ולהגברת תחושת המוגנות בביה"ס.
 • חל איסור על הבאת זרי בלונים בימי הולדת וחגיגות.

ה. היעדרויות ויציאה מבית-הספר – הנחיות להורים ולתלמידים

 • אין לשלוח תלמיד/ה חולה לבית-הספר ותהיה הסיבה אשר תהיה. מקומו של ילד חולה בביתו החם והמוגן (לטובתו ולמען הכלל).
 • לא תנתן אפשרות יציאה לתלמיד מבית-הספר ללא אישור חתום ע"י מזכירות ביה"ס. הורה המעונין לשחרר את בנו/בתו במהלך יום הלימודים, מתבקש להודיע על-כך מראש למחנך/ת הכתה בכתב. בכל מקרה, לא ישוחרר תלמיד לפני תום הלימודים ללא ליווי הורה.
 • לא תינתן יציאה הביתה לשם הבאת ציוד שנשכח.
 • תלמיד המחסיר יום לימודים, יידרש להגיע עם אישור חתום ע"י הוריו או רופא מטפל, כמקובל. נבקש לשלוח אישורים על דפי נייר הניתנים לתיוק ולא על גבי פתקונים.
 • כל חיסור, איחור, או העדרות כלשהי מיום לימודים, או במהלך יום לימודים ייבדקו. תלמיד שירבה להעדר מלימודים ללא סיבה מוצדקת יופנה לטיפולה של קבסי"ת. חל איסור חמור על יציאת תלמידים אל בתי-הספר השכנים במתחם.
 • עפ"י הוראת מנכ"ל משרד החינוך חל איסור ליציאת תלמיד לחופשה על חשבון ימי לימודים.
 • רק בשיעורי חינוך-גופני ייצאו התלמידים לצעדה ו/או ריצה מחוץ לביה"ס בהנחיית המורה.
 • נהלי טיולים ויציאה מחוץ לבית הספר –
 • נקפיד בביצוע כל סעיפי חוזר מנכ"ל בנושא טיולים.
 • תכנון הטיולים נעשה ע"י רכזת הטיולים, רכזות השכבות ומנהלת ביה"ס.
 • על ההורים לחתום על טופס האישור המקורי עד יומיים לפני היציאה לכל פעילות (לא יתקבלו אישורים טלפוניים או הודעות ווטסאפ).
 • שינויי מערכת ועדכונים יומיים מתפרסמים באתר ביה"ס מידי יום.

ו.       מניעת אלימות בבית-הספר

 • בית-הספר כגורם מתווך יטפל באירועי אלימות שמעורבת בהם אוכלוסייתו ואשר הובאו לידיעת צוות בית-הספר (גם אם האירוע התרחש מחוץ לכותלי בית-הספר ולאחר שעות הלימודים).
 • התלמידים יישאו באחריות במקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית המתרחשת בבית-הספר, בסביבתו או במסגרות אחרות ואשר הובאו לידיעת צוות בית-הספר.
 • איסור על נשיאת כלי נשק – על פי חוזר מנכ"ל, חל איסור חמור על נשיאת כלי נשק כגון: סכינים ואולרים לסוגיהם, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים וחומרים המשמיעים קולות נפץ למיניהם. כלים ומכשירים העלולים לגרום חבלה גופנית או נזק לרכוש – יוחרמו ע"י הנהלת בית-הספר. הכלי המוחרם יימסר להורים לאחר העמדתם על חומרת המעשה.
 • במקרים חמורים כמו הסגת גבול של זרים, מקרי סחיטה, עבירות רכוש חמורות, תקיפה גופנית, אלימות קבוצתית, פגיעה על רקע מיני, שימוש בחומרים אסורים ומסוכנים וכדומה,תעורב המשטרה ו/או פקידת סעד ו/או כל גורם מטפל מוסמך ע"י משרד החינוך ו/או הרשות המקומית.
 • כל אירוע אלים יטופל. במקרה הצורך, תכונס מועצה פדגוגית לדיון במקרה ויימסר דיווחלמפקח בית-הספר. האמצעים החינוכיים שיינקטו בבית-הספר יהיו (כולם או חלקם): אמצעי הסברה, אמצעי אזהרה ונזיפה, הזמנת הורים, השעיה, דרישה לפעילות מתקנת למען בית-הספר או הקהילה, תשלום הנזק, העברה לכתה אחרת ו/או לבית-ספר אחר.

     

 • שמירה על רכוש בית הספר
 • א. ניקיון, סדר ואוירת לימודים נעימה – בכדי לשמור על סביבה לימודית נקייה ונעימה ידאגו התלמידים, המורים והמחנכים לניקיון כיתות הלימוד במהלך יום הלימודים: שולחנות, ציוד וכיתה נקייה.
 • ב. חסכון ושמירה על רכוש בית הספר – יש לכבות אורות ומזגנים בסוף יום הלימודים. יש לחסוך במים ולשמור על ציוד בית הספר. פגיעה או גרימת נזק לרכוש ציבורי או אישי בבית הספר תגרור אחריה צעדים משמעתיים כנגד אותו תלמיד ו/או נגד הכיתה כולה. במקרה הצורך, יוחויבו תלמידים עבור הנזק לו גרמו ו/או שהתרחש בכיתתם.
 • ג. יש לשמור על רכוש בית הספר, על ניקיון השולחנות והכיסאות ושלמותם.
  תלמיד אשר יחבל בשלמות הרכוש, ריהוט, ציוד, קישוט וכדומה, ייענש ויישא בכל הוצאות הנזק.
 • ד. בשירותים, חובה לשמור על כללי האסתטיקה וההיגיינה. יש לשמור על ניקיונם ושלמותם.
 • ה. אין להשאיר או להשליך פסולת אלא בפחי האשפה.
 • ו. חל איסור מוחלט על זריקת קמח, ביצים, קטשופ ו/או כל חומר מלכלך ו/או שימוש בתרסיסים וכדומה בשטח בית הספר ומחוצה לו.
 • ז. תורני הכיתה יקפידו על מילוי תפקידם בניקיון הכיתה וארגון הריהוט בתחילת יום לימודים, אחרי ההפסקות ובתום יום הלימודים.
 • ח. בתום יום לימודים, על התלמידים להרים את כיסאותיהם ולהשאיר חדר כיתה מאורגן ומסודר, באחריותו של המורה האחרון המלמד בחדר הכיתה.

ח.    שחרור תלמידים

 • אין לשחרר תלמידים לפני הצלצול לסיום השיעור (כולל בסוף יום לימודים).
 • אין להוציא תלמידים מן הכיתה במהלך השיעור לביצוע שליחויות למיניהן כמו לחדר המורים,
  מזכירות או ספריה.
 • הוצאת תלמידים משעורים של מורים אחרים לשיחות, שיעורי עזר, חזרות או כל מטלה שהיא
  תיעשה בתיאום מראש עם המורה המלמד באותה שעה בכיתה.
 • שחרור תלמידים הביתה לפני השעה 12:05 בליווי מבוגר בלבד.
 • שחרור תלמידים הביתה לאחר השעה 12:05 באישור כתוב מההורים.

ט.    ביקור הורים בביה"ס

 • ליווי תלמידים ע"י הורה לביה"ס – ההורה ילווה את התלמיד עד לשער החצר בלבד.
 • איסוף תלמידים ע"י הורים בתום יום הלימודים – ההורה ימתין לתלמיד בשער הכניסה לחצר ביה"ס.
 • פגישה עם הנהלת ביה"ס או עם מורה – יש לקיים בתיאום מראש.
 • חל איסור על כניסת הורים לכיתות ללא אישור מיוחד של הנהלת ביה"ס.